โครงสร้างการบริหาร
งานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
รายงานการประชุมสภาฯ
ควบคุมภายใน
E-salabandon


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
ทำเนียบสภาอบต.ดอน
ทำเนียบผู้บริหาร
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ระบบฐานข้อมูล black office
งานงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานบริหารบุคคล
download แบบฟอร์มงานบุคคล
กฏ ระเบียบ คำสั่ง หารือ
เรียนรู้ร่วมกัน
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านบริหารงานบุคคล
การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายฯ
คำสั่งผอ.กองมอบหน้าที่แก่ข้าราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2567-2569)
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.
ประชากรและการปกครอง
การประกอบอาชีพของชุมชน
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
การนำแผนไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วง 3 ปี
แผนที่ตั้งอบต.ดอน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการลดใช้พลังงาน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
บริการออนไลน์
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาครั้งแรก 2565
รายงานการประชุมสภาฯสามัญ1/2565
รายงานการประชุมสภาฯวิสามัญ1/2565
รายงานการประชุมสภาฯสามัญ2/2565
รายงานการประชุมสภาฯสามัญ3/2565
รายงานการประชุมสภาฯวิสามัญ2/2565
รายงานการประชุมสภาฯสามัญ4/2565
รายงานการประชุมสภาฯสามัญ1/2566
รายงานการประชุมสภาฯสามัญ2/2566
ควบคุมภายใน
รายงานควบคุมภายใน
คำสั่งควบคุมภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
E-salabandon
E-Salabandon
เมนูทางขวา
1.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
2.พระราชบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
4.ข้อบัญญัติตำบล
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการ การจัดการ เรื่องร้องเรียน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุรายเดือน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
Q&A
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลโดยผู้บริหารท้องถิ่น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การรายงานผลตามนโยบาย(No Gift Policy)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.ในเครือข่าย

chong
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,827,502

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 044-081255   Fax : -
Email : saraban@donlocal.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.