สายตรงผู้บริหาร

นายศึกษา ลาจังหรีด
063-7630425
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
โครงสร้างการบริหาร
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
ควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภาฯ
E-salabandon


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
     แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )เปิดอ่าน
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.ในเครือข่าย