สายตรงผู้บริหาร

นายศึกษา ลาจังหรีด
063-7630425
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
โครงสร้างการบริหาร
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
ควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภาฯ
E-salabandon


  หน้าแรก     นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร  

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 โดยได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

 

     1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                1.1 การคมนาคมขนส่ง จัดให้มีระบบเส้นทางการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนติดต่อกับภายนอกตำบลได้สะดวกรวมทั้งจัดให้มีโครงการขยายถนนเชื่อมโยงทั่วถึง ภายในตำบลทั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมและดำเนินการปรับปรุงที่ทำการเพื่อบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

                1.2 การวางระบบระบายน้ำ วางแผนและแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ระบายน้ำภายนในหมู่บ้านและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้ใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้ได้ผลตลอดปี ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนในเขตชุมชน

 

     2. นโยบายด้านแหล่งน้ำ

                2.1  อนุรักษ์การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด บำรุงรักษาปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม เช่น คู คลอง หนอง บึง ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มาก จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งได้เพียงพอ จัดระบบชลประทาน ให้มีการส่งน้ำไปเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

                2.2 แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชน ได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงทั้งปี และสะดวกขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนได้มีภาชนะไว้กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้บริโภคตลอดทั้งปี มีถังเก็บน้ำฝนในที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น

 

     3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                3.1 ส่งเสริมประชาชนอยู่ดีกินดีมีการกระจายได้ทั่วถึงเป็นธรรมพอเพียงและพึ่งตนเองได้จัดให้มีการ สร้างงานในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพหลากหลาย

                3.2 ส่งเสริมประชาชนลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พึ่งตนเอง ส่งเสริมจัดหาการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม

 

     4. นโยบายด้านสังคม

                4.1 ส่งเสริมประชาชนในด้านบริการด้านสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้มีรายได้น้อย

                4.2 ส่งเสริมพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความร่วมมือและช่วยดูแลซึ่งกันและกันยึดมั่นในคุณธรรมหลักคำสอนของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

                4.3 รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

 

     5. นโยบายด้านสาธารณสุข

                5.1 ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขได้ครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ทุพลภาพและยากจน ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

                5.2 ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคโดยจัดกิจกรรมกีฬาให้มีสวนสุขภาพ ศูนย์สุขภาพประจำหมู่บ้านการรณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น

                5.3 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ให้มีความรู้ด้านโภชนาการและเลี้ยงดูบุตร

 

     6. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                6.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาในระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

                6.2 ส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนเพื่อเผยแพร่แก่อนุชนรุ่นหลังและส่งเสริมให้มีการจัดงานประเพณีประจำท้องถิ่น ตลอดจนทนุบำรุงพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชน

 

     7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                7.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยที่ประชายนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษารณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                7.2 ส่งเสริมวางระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะให้ถูกหลักวิธีตามสภาพพื้นที่และรณรงค์การฟื้นฟูทรัพยากรดิน โดยใช้อินทรียวัตถุให้แพร่หลาย

 

     8. นโยบายด้านการเมืองการบริการประชาชน

                8.1 ด้านการบริการประชาชน บริหารจัดการบุคลากร การเงินการคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการสาธารณะ โดยกำหนดบริการประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                8.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการเมืองตลอดจนอบรมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้รู้ระบบคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความโปร่งใส ในทางการเมือง

 

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,774,263

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 044-081255   Fax : -
Email : saraban@donlocal.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.