โครงสร้างการบริหาร
งานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
รายงานการประชุมสภาฯ
ควบคุมภายใน
E-salabandon  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน 
      รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน  โดย  นางสาวพัทธรินทร์  ทิพย์ธัญวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งาน Local Education Awards 2023 
หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น 
      รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น  โดย  นางสาวพัทธรินทร์  ทิพยธัญวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   ในงาน  มหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพล
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านส่งเสริมอาชีพด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปี 2566 
       วันที่ 29 - 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดทำโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านส่งเสริมอาชีพด้านบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุม เจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.องค์กา
งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยครั้งที่ 21 
      ห้วงวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ร่วมแข่งขันประกวดนางสาวผ้าไหม ร้องเพลง ในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยครั้งที่ 21 ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
รับรางวัล ITA AWARDS 2022 
      วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยนายศึกษา ลาจังหรีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน รับรางวัล ITA  AWARDS 2022  ณ ห้างสรรสินค้า เซนทรัลนครราชสีมา
รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดอน รับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 สำหรับวันแรกของการรับสมัครบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครครบทุกตำแหน่งทุกหมู่บ้าน
มอบถุงยังชีพให้แก่ตัวแทนผู้ป่วยโควิด 19 
      นายศึกษา  ลาจังหรีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน พร้อมรองนายก อบต.ดอน ได้มอบถุงยังชีพแก่ ส.อบต. เพื่อไปมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิค 19 แต่ละหมู่บ้าน 17 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 
     
เยี่ยมผู้กักตัวโควิด 
      ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล ออกเยี่ยมผู้กักตัวโควิค
โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2554 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้มีการจัดทำประชาคมตำบลขึ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554
โครงการประชาคมตำบล 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้จัดโครงการประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี และแผนพัฒนาตำบล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2553
โครงการอำเภอยิ้ม 
      ด้วยอำเภอปักธงชัยได้จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกให้แก่ประชาชน ในเขตตำบลดอน ซึ่งมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เข้าร่วม ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชน มาเข้ารับบริการจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
โครงการรักการอ่านขบวนการหนอนหนังสือ 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้จัดโครงการรักการอ่านขบวนการหนอนหนังสือ ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 8-9 พฤาภาคม 2553 มีเยาวชนในเขตตำบลดอนเค้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
 
     
โครงการอบรมปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 
      กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  3  กรกฎาคม&
โครงการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพ 
      โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      วันที่  10  มิถุนายน  2551  บ้านจังหรีด  หมู่ที่ 3  ตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
โครงการปฏิบัติธรรมเวียนเทียนเข้าพรรษา 
      โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2551 
      ณ  สนามกีฬาโรงเรียนโกรกหว้า  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลดอน 
      วันที่  3  เมษายน  2551  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน  สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2553 
            องค์การบริหารส่วนตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  บ้านโกรกหว้า  หมู่ที่  11  วันที่  6  มีนาคม  2553
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551 
      วันที่  13 เมษายน  2551  ณ วัดไม้เสี่ยว ตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.ในเครือข่าย

chong
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.91.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,945,931

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 044-081255   Fax : -
Email : saraban@donlocal.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.