สายตรงผู้บริหาร

นายศึกษา ลาจังหรีด
063-7630425
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
โครงสร้างการบริหาร
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
ควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภาฯ
E-salabandon


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วง 3 ปี 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วง 3 ปี  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วง 3 ปี

 

                เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวม 8 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน จำนวน 20 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1.        สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1.       ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการ

2.       ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา

1.      ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

2.       ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1.        การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น

2.        การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

3.       การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1.        การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

2.       การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.       การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนา

1.        การจัดการศึกษา

2.        การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเชื้อ HIV

3.       การสนับสนุน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และส่งเสริม สนับสนุนกีฬานานาชาติ

4.        การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

5.       การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

6.       การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 น้ำแก้จน

แนวทางการพัฒนา

1.        ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา

1.               การพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตเกษตรอินทรีย์

 

 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,774,128

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 044-081255   Fax : -
Email : saraban@donlocal.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.