โครงสร้างการบริหาร
งานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
รายงานการประชุมสภาฯ
ควบคุมภายใน
E-salabandon


  หน้าแรก     ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา  

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

 

                การติดตามแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.25532555 และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพของอค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

                1. องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนา และโครงการในแผนพัฒนาตำบลสามปี นำไปจัดทำแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ

                2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

                3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

                4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลสามปีและยุมธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนคคราชสีมาตามลำดับ

 

       หน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร ดังนี้

1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2) ส่วนการคลัง

3) ส่วนโยธา

4) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

       การติดตามประเมินผล

                การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาพท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.ในเครือข่าย

chong
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.91.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,945,927

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 044-081255   Fax : -
Email : saraban@donlocal.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.