โครงสร้างการบริหาร
งานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
รายงานการประชุมสภาฯ
ควบคุมภายใน
E-salabandon  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ครั้งที่ 21 ห้วงวันทนี่ 9 - 15 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ร่วมแข่งขันประกวดนางสาวผ้าไหม ร้องเพลง ในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ครั้งที่ 21  ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
รับรางวัล ITA AWARDS 2022 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยนายศึกษา ลาจังหรีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน รับรางวัล ITA AWARDS 2022  ณ ห้างสรรพสินค้า เซ้นทรัลนครราชสีมา
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การส่วนตำบลดอน ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัยร่วมกันอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุธรสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อสม. และผู้นำชุมชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมา/แมว  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดโครงการณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธิ ประจำปี 2566 เพื่อให้องค์กรและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงปัญหาขยะและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันที่ 29 ธันวาคม 2565- 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนร่วมกับสายตรวจตำบลดอน ตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ หน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
งานวันลอยกระทง 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2565 ณ ลานหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านส่งเสริมอาชีพด้านบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจัดทำโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านส่งเสริมอาชีพด้านบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมวันพ่อ 2565
แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้ังจุดตรวจ  จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  2564 วันที่  30 ธันวาคม  2563  - 3 มกราคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  2564  ณ  หน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว  หมู่ที่ 4 ต.ดอน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่  12 ตุลาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนร่วมกับอำเภอปักธงชัย จัดกิจกรรม  จิตอาสาพระราชทาน  เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา กษัติริย์  ขุดลอกกำจัดผักตบชวา  คลองตะกุด ม. 12 ต.ดอน  
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่  19  ตุลาคม  2563  นายอิทธิพล  สุวัฒนพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม  รวม 5 หมู่บ้าน
งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ครั้งที่ 20 ห้วงวันที่  9 - 15  ธันวาคม 2563  องค์ฺการบริหารส่วนตำบลดอน  รวมออกบู๊ธและเข้าร่วมการแบ่งปัน  เต้นแอร์บิก เพื่อสุขภาพ ตามโครงการงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย  ครั้งที่ 20  ณ  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองปักธงชัย
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2564   วันที่  4-5 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดทำโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร ณ อำเภอปากช่อง  และอำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
กาชาดอำเภอเยื่ยมผู้ป่วยยากไร้ วันที่ 15  มีนาคม  2564  กิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย  และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  ช่วยติดตามเยื่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง  และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น  ณ บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลดอน
ทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน  โดยนายอิทธิพล  สุวัฒนะพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ร่วมกับฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นิมตร์พระคุณเจ้ารวม 10 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพล  และร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2564 ห้วงวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2564  เพื่อบริการประชาชนและช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจประจำตำบลดอน ณ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลดอน
โครงการส่งเสริมด้านการบริการสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการ เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข) วันที่   19  กันยายน    2563  ณ วัดบ้านพร้าว   หมู่ที่ 4  ตำบลดอน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.ในเครือข่าย

chong
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.145.108
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,905,970

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 044-081255   Fax : -
Email : saraban@donlocal.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.