หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ เข้าใจ และป้องกันโรคเอดส์ 
     
ขอเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ 
     
ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2... 
     
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านปร... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี... 
     
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560... 
     
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำ... 
     
กิจกรรมจัดส่งขบวนแห่เข้าร่วมงานนมัสการหลวงพ่อชำนิ... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕)รอบปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕... 
     
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสุขภาพช่องปากของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม ประจำปี 2560... 
     
โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา เข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน ประจำปี 2559... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรืองรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกรดม.5-บ้านส่องเหนือม.6
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม ...
 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ...
งานสงกรานต์ ปี 2557 ...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชน ปี 2557 ...
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


โครงการครอบครัวผาสุก ลดความรุนแรง ลดภาวะโลกร้อน ปี 2553
โครงการครอบครัวผาสุก ลดความรุนแรง ลดภาวะโลกร้อน ปี 2553  

กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่งครอบครัว  ชุมชน เพื่อสร้างความรักความสมัคคี ให้รู้จักทำงานร่วมกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วตำบลดอน จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2553


กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์  

ผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553
ผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553  

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2554
โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2554  

โครงการประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดงานวันเด็ก ปี2555
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดงานวันเด็ก ปี2555  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน


การรับสมัครนายกฯและสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
การรับสมัครนายกฯและสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  

การรับสมัครนายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอน


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม  

ภาพกิจกรรมกองทุนสปสช.2558
ภาพกิจกรรมกองทุนสปสช.2558  
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.164.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,191,931


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-020-612
Email : admin@donlocal.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.